பயன்பாட்டுத் தமிழ்

Saturday, June 30, 2007

ஒலிபெயர்ப்பு - எழுத்துப்பெயர்ப்பு

மறவன்புலவு க. சச்சிதானந்தன்

Pioneer நாட்டவரை யவனர் எனத் தமிழாக்கியது சங்க காலம். யுவாங் சுவாங் தமிழில், அதே பெயர் சீனத்தில் வேறு உச்சரிப்பு. லக்ஷ்மணன் வால்மீகிக்கு, இலக்குவன் கம்பனுக்கு. Antony, Thomas போர்த்துக்கேயருக்கு, அந்தோனி, தோமையர் தமிழருக்கு. திருவல்லிக்கேணி உரோம வரிவடிவத்திலும் மேலையோர் உச்சரிப்பிலும் Triplicane ஆயது.
20ஆம் 21ஆம் நூற்றாண்டுகளில் உலகனைத்தும் உரோம வரிவடிவங்களின் மேலாட்சி. உரோம வரிவடிவங்களில் தத்தம் மொழியை எழுதும் மொழிகள் உலகில் பல.
தமிழரும் உலகெங்கும் பரந்து வாழத் தலைப்பட்டுளர். புகுந்த நாடுகள் பலவுள் உரோம வரிவடிவங்களே பயில, பழக, படிக்க உதவு கின்றன. உரோம வரிவடிவங்களையும் தமிழ் வரிவடிவங்களையும் ஒலிகளுக்கு ஏற்றவாறு பொருத்த அவர்க ளுட் பலர் முயன்று வருகின்றனர்.
உரோம வரிவடிவங்களைத் தமிழில் எழுதுவதற்கு எந்தச் சீர்மையும் இதுவரை ஏற்படவில்லை. Antonyயை அந்தோனி என்றும் அன்டனி என்றும் அன்ரனி என்றும் பல்வகையாக எழுதுவது போல, ஆங்கிலம் சார் உரோம வரிவடிவங்களை எழுந் தமானமாக அவரவர் விருப்பத்துக்கமைய எழுதி வருகின்றனர். ஐரோப்பாவில் புழக்கத்தில் உள்ள உரோம வரிவடிவங்களுக்கு உரிய தமிழ் ஒலிபெயர்ப்புகள் இக்காலத்தில் விரவியுள்ளன.
Germanyயைத் தமிழகத்தில் ஜெர்மனி, ஜேர்மனி, சேர்மனி, ஜர்மனி என அவரவர் விருப்புக்கும் அறிவுக்கும் வட்டார இயல்புக்கும் ஏற்றவாறு பெயர்த்தாலும், அண்மைக் காலத்தில் பெருமளவில் அந்நாட்டுக்குப் புலம் பெயர்ந்த தமிழர், அந்நாட்டு உரோம வரிவடிவம் அதற்கான ஒலி வடிவம் யாவையும் உளத்திருத்தி யேர்மனி என்றே தமிழாக்குவர்.
தமிழிலிருந்து உரோம வரிவடிவங்களுக்கு மாற்றுவதற்குச் சென் னைப் பல்கலைக்கழகம் வெளியிட்ட தமிழ் லெக்சிக்கன் வழிகாட்டியுள்ளது. ஒவ்வொரு தமிழ் வரிவடிவத்திற்கும் ஏற்ற உரோம வரிவடிவம் இதுவே என வரையறுத்துக் காட்ட, அந்த வழிகாட்டல் புலமையாளரிடம் வழமையானது.
இந்த மாற்றங்கள் ஒருபுறமிருக்க, கணினித் தகவல் தொழினுட்பப் புரட்சி இந்தப் பயன்பாட்டை வேகமாக்கி உள்ளது. இரண்டு விரல்களால் எழுதியோர், பத்து விரல்களால் கணினி முன் அமர்ந்து எழுது கின்றனர்.
அவர்களுக்குத் தமிழ் லெக்சிக்கனின் வழிகாட்டல்கள் கிடைப்ப தில்லைப் போலும்! தெரிந்தவர்களுக்கும் ஒலிக்குறியீடுகள் கொண்ட எழுத்துருக்கள் கிடைப்பதில்லை.
எனவே, ஆங்கிலம் சார் உரோம வரிவடிவங்களின் பெரிய எழுத்துச் சின்ன எழுத்து வேறுபாடுகளைத் தமிழின் மயங்கொலிகளை வேறுபடுத்த எடுத்தாள்வர்.
இந்த முறையில் குறைபாடுகள் உண்டு என்பது மட்டுமல்ல, இவை சீரமைக்கப் படவுமில்லை.
இந்தச் சூழ்நிலையில் புதிதான ஒரு திட்டத்தைத் தமிழ்நெற்.கொம் (tamilnet.com) இணையதளம் வெளி யிட்டுள்ளது.
அடுத்த பக்கத்தில் நெடுங்கட்டம் 1இல் தமிழ் லெக்சிக்கன் முறை, நெடுங்கட்டம் 2இல் அறிவிக்கப்படாத ஒரு முறை, நெடுங்கட்டம் 3இல் தமிழ்நெற்.கொம் முறை, இவை காண்க.
ஐரோப்பிய, மலாய் மற்றும் உரோம வரிவடிவைத் தாங்கும் ஆபி ரிக்க, ஆசிய, அமெரிக்கக் கண்ட மொழிகளுக்கு உச்சரிப்பை அப்ப டியே கொண்டு செல்ல இந்த மூன்று வகையான ஒலிபெயர்ப்பு மாற்றங்களுள் எது சிறந்தது என்பது மட்டுமல்ல, எது தரமானது என்பதையும் அறிவிக்க வேண்டும்.
31 எழுத்துகளில் 12 எழுத்துகளை மூன்று வகையினரும் ஒரே மாதிரியாகக் கொண்டுளர். உயிர் நெடில்களுக்கும் மயங்கொலிகளுக்கும் எடுத்தாள்கின்ற வரிவடிவங்களில் முரண்களுண்டு.
ஒலிக்குறியீடுகள் சமகாலக் கணினி விசைப்பலகைகளுக்கு ஏற் றனவல்ல. ஒலிக்குறியீடு கொண்ட எழுத்துரு அனைவருக்கும் கிடைக்காது. இணையதள எழுத்துருக் கோவையிலும் அஃது அரிதாகவே உளது. விவிலியம் போன்ற இலத்தீன், கிரேக்கம் சார் நூல்கள் மட்டும் ஒலிக்குறியீடுகள் கொண்ட எழுத்துருவை இன்றும் கையாள்கின்றன. எனவே ஒலிக்குறியீடுகள் கொண்ட தமிழ் லெக்சிக்கன் முறையானது படிப்படியாக நீங்கி விடுமமா?
31 எழுத்துகளில் 24 எழுத்துகளை மற்றைய இரு வகையினரும் ஒரே மாதிரியாகக் கொண்டுளர். 7 எழுத்துகளுக்கு மட்டும் சீர்மை வகுத்து உலகெங்கும் இவைதாம் தரமான தமிழ் - உரோம ஒலிபெயர்ப்புக்கான வரிவடிவங்கள் என்ற அறிவித்தல் விரைந்து வரவேண்டும்.
மேற்கோள் குறியை நான்கு வரி வடிவங்களுக்கும் முக்காற்புள்ளிக் குறியை ஒரு வரிவடிவத்துக்கும் இடல் பொருத்தமா? பெரிய எழுத்துகளை எடுத்தாள்தல் பொருத்தமா? மயக்கமற்ற புரிதலுக்குத் துணை எது? விரைந்து பதில் காண்போம்.
1 2 3
அ a a a
ஆ Ê A,aa aa
இ i i i
ஈ Ø I, ee ee
உ u u u
ஊ ä U, oo oo
எ e e e
ஏ Ö E, ae, ea ea
ஐ ai ai ai
ஒ o o o
ஓ Ú O oa
ஔ au au, av au
ஃ k ah ’h
க ka ka ka
ங Üa nga nga
ச ca sa cha
ஞ æa gna gna
ட Ìa da da
ண àa Na ’na த ta tha tha
ந na na na
ப pa pa pa
ம ma ma ma
ய ya ya ya
ர ra ra, ta ra
ல la la la
வ va va va
ழ Þa zha zha
ள Îa La ’l
ற Èa Ra ’r/t
ன Ða na :n

0 Comments:

Post a Comment

<< Home